Garantie

Garantie.

De door Becommontage geleverde producten zijn met
zo groot mogelijke zorg gemaakt of uitgekozen. Mocht er toch van een
tekortkoming blijken, dan heeft u recht op kosteloos herstel daarvan onder de
navolgende voorwaarden.

1. Voor de door Becommontage geleverde producten kunt u bij
een tekortkoming aanspraak maken op het kosteloos vervangen of reparatie. Vervolgschade of
andere schadevergoeding vallen in welke vorm dan ook niet onder de garantie.

2. De garantie geldt gedurende een periode van minimaal 5 jaar te
rekenen vanaf de datum dat de producten door Becommontage zijn geleverd en/ of
gemonteerd.

3. Voor kosteloos herstel komen in aanmerking tekortkomingen
die aan Becommontage kunnen worden toegerekend. Dit is in het beginsel het
geval, indien een tekortkoming bestaat uit het ontbreken van een toegezegde
eigenschap of verband houdt met toepassing van ondeugdelijk materiaal en/of
ondeugdelijke fabricage. Kleine afwijkingen bij maten en kleuren gelden niet
als een tekortkoming.

4. Elke aanspraak op garantie vervalt:

A.      
Bij onoordeelkundig gebruik, ondeugdelijke behandeling
en onvoldoende onderhoud van het  geleverde,
het niet nakomen van de voorschriften voor het gebruik van onderhoud of bij
gebreken die door normale slijtage zijn ontstaan.

B.      
Bij gevallen van overmacht en abnormale omstandigheden,
zoals water-hagel-storm -en brandschade.

C.     
Indien de producten niet zijn geinstalleerd door
Becommontage is er geen garantie op de montage gerelateerde werkzaamheden.

D.     
Indien de producten zijn gerepareerd gewijzigd
dan wel aangepast zonder voorafgaande goedkeuring van Becommontage. 

     Indien zich een tekortkoming voordoet dient u ons uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking op de hoogte te stellen. 

Vraag hier gemakkelijk een offerte bij ons aan.